Забруднення атмосфери - основні джерела

Атмосфера землі є газовою оболонкою планети. Дана оболонка має пошарову будову і відносно стабільний газовий склад. Атмосферне повітря включає азот (більше 78%), кисень (більше 20%) і близько 1% інших газів, у тому числі вуглекислого газу, неону, аргону, метану, гелію, водню, тощо. Повітря - це найбільш важлива природна середа, без нього неможливе існування життя на планеті.

В даний час внаслідок господарської діяльності людини відбувається інтенсивне забруднення атмосфери. Це штучне, або антропогенне забруднення. Також вчені виділяють природне забруднення повітряної оболонки у зв'язку з впливом факторів неживої природи.

Поняття «забруднення атмосфери» означає привнесення в повітря деяких не характерних для нього хімічних, фізичних і біологічних речовин, або підвищення їх концентрації. Відповідно, забруднення може бути трьох видів: хімічне, фізичне і біологічне.zabrudnennya_atmosferi Фізичне забруднення включає механічне (тверді частинки, пил), електромагнітне (різні типи електромагнітних хвиль, включаючи радіохвилі), радіоактивне (ізотопи та радіоактивні промені), теплове (викиди теплих повітряних мас, інші), шумове (шум, низькочастотні коливання повітря).

Хімічне забруднення - це забруднення повітря газоподібними летючими речовинами й аерозолями. В даний час головними хімічними забруднювачами повітря вважаються оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, альдегіди, діоксид сірки, важкі метали, аміак, радіоактивні ізотопи та атмосферний пил. Із важких металів найбільшої концентрації в промислових регіонах досягають сполуки свинцю, міді, цинку, хрому, кадмію.

Біологічне забруднення атмосфери, в більшості випадків, мікробної природи. Прикладом може служити забруднення повітря спорами і вегетативними формами грибів і бактерій, вірусами, в тому числі продуктами їх життєдіяльності.

В даний час головними забруднювачами атмосфери вважаються вуглекислий газ, оксид вуглецю, діоксид сірки, а також газові компоненти, підвищення концентрації яких впливає на температурний режим тропосфери (метан, фреони, діоксид азоту, озон). Інтенсивне забруднення атмосфери обумовлено роботою промислових підприємств чорної і кольорової металургії, хімічних і нафтохімічних комбінатів, будівельної індустрії, енергетичної та целюлозно-паперової промисловості. Основні джерела забруднення повітря - теплові електростанції, так як від цих підприємств в атмосферу надходить дим із вуглекислим і сірчистим газом. Металургійні заводи викидають в атмосферу сірководень, окиди азоту, фтор, хлор, аміак, сполуки фтору, миш'яку, ртуті. Цементні і хімічні підприємства завдають не меншої шкоди газовій оболонці планети. Велика кількість небезпечних газів надходять в атмосферу внаслідок спалювання палива для потреб промисловості та опалення приміщень, в результаті роботи двигунів транспортних засобів і при переробці промислових відходів.