Географія

Географія - це наука, що вивчає функціонування та перетворення географічної оболонки Землі. Об'єкти вивчення географіі - це геосфери (атмосфера, біосфера, літосфера, гідросфера, грунт), геосистеми (біогеоценози, природні зони, тощо). Точний переклад терміна «географія» з грецької - землеопис (від слів «Земля» та «пишу»).

Розвиток людства з давніх-давен супроводжувався розвитком даної науки. У стародавні часи географія була описовою наукою. Мандрівники описували незнайомі країни, невідомі місцевості. Поступово в процесі розвитку географії не тільки фіксували особливості окремих країн і територій, а й виявляли певні закономірності та особливості, класифікували їх. Це стало основою загальної географії.geografyya В даний час основною метою географії є проведення досліджень, в ході яких дається наукове обгрунтування способам раціональної територіальної організації суспільства, грамотного природокористування, а також формування основоположною бази стратегії екологічно безпечного розвитку сучасного суспільства. Людське суспільство існує в географічній оболонці. Географія вивчає взаємини людини й природи, закономірності розподілу і взаємовпливу елементів географічного середовища, їх комбінування на різних рівнях - місцевому, державному, континентальному, глобальному. Географія диференційована на кілька наукових фахових дисциплін через складність об'єкта вивчення. Так, сучасна географія об'єднує природні (фізико-географічні) та суспільні (економіко-географічні та соціально-географічні) науки.

Фізична географія об'єднує комплексні науки про географічну оболонці: землезнавство, палеогеографію, ландшафтознавство. В ході розвитку географічної науки відокремилися окремі дисципліни, які вивчають елементи географічної оболонки (кліматологія, метеорологія, геоморфологія, гідрологія, тощо). Соціально-економічна географія включає економічну географію, соціальну географію, політичну географію. Розвиваються окремі географічні науки, такі як географія промисловості, географія сільського господарства, географія населення, тощо. Інтегральні географічні науки - це країнознавство, картографія, історична географія.

Географія тісно пов'язана з іншими науковими дисциплінами - історією, філософією, хімією, фізикою, біологією, а також з науками, що вивчають соціосферу, - соціологією, економікою, демографією. Географічні дослідження проводяться з використанням певних методик. У цій складній системі задіяні загальногеографічні методи (історичний, екологічний, порівняльний, картографічний) та галузеві географічні. До останніх відносяться фізико-географічні методи, що включають геохімічні, геофізичні, палеографічні, і економіко-географічні, об'єднуючі техніко-економічні, статистичні, методи економічного районування.

Географія об'єднує різні методи дослідження та галузі знання з метою сприяти постійному соціально-економічному розвитку всього людства в гармонії з природою.